L’Empresa ha fixat com a objectiu central de la seva activitat la construcció de tot tipus d’obres i la prestació de serveis relacionats.
Per a tal finalitat, la recerca de negocis inclourà tant al sector públic com al privat comptant, per als projectes de gran envergadura i alta complexitat que el requereixin, amb el suport i experiència de Dragados S.A. d’Espanya.
La satisfacció del Client serà una meta permanent des del mateix moment en què comencin a atendre’s les seves comandes i es prolongarà més enllà del lliurament de les obres o serveis.

L’èxit de DRAGASA se sosté sobre tres pilars bàsics:
• Uns Valors que formen part de l’organització, la recerca de la rendibilitat i la capacitat de compromís.
• Una Estratègia de creixement sostenible, que millori el benestar social, que respecti l’entorn i basat en una política de transparència.
• Uns Avantatges Competitius adquirits a través de l’experiència en l’execució de projectes: un sòlid coneixement tècnic, una demostrada capacitat de servei i una sostenible disponibilitat de capital.
Aquests conceptes són clau per a la consecució de la Missió de DRAGASA, que busca satisfer les necessitats dels seus clients, maximitzant la rendibilitat dels recursos que gestiona per a això, millorant alhora la societat en la qual vivim.

La responsabilitat corporativa és part de la visió i estratègia de DRAGASA; el creixement sostingut i el desenvolupament responsable no sol de l’empresa sinó de la societat en la qual es troba és part intrínseca de cada una de les activitats que promou i desenvolupa.

L’any 2008 el compromís per la Responsabilitat Corporativa va ser aprovat pel Consell d’Administració de DRAGASA, i la supervisió del seu compliment és part de les responsabilitats de Gerència.

Aquesta iniciativa, que es troba en ple funcionament, es desenvolupa en cada una de les diferents àrees d’activitat de DRAGASA, que es troba alineat amb aquesta política d’actuació, integrant-la als seus processos, activitats i plans.

Des de la seva creació, DRAGASA ha mantingut un compromís empresarial amb els diferents actors que formen part de la seva activitat i interactuen amb l’empresa o els seus empleats. Aquest compromís s’ha basat en els principis ètics que guien el funcionament de DRAGASA i formen part de la seva cultura corporativa. També el 2008, el Consell d’Administració va aprovar la implantació d’un Codi de Conducta per a tots els empleats del Grup.

Els principis bàsics d’actuació d’aquest Codi de Conducta, de permanent vigència i aplicació, són:
• La Integritat: DRAGASA promou entre els seus empleats el reconeixement dels comportaments que siguin concordes amb els principis ètics de lleialtat i bona fe.
• La Professionalitat: Els empleats i directius de DRAGASA s’han de significar per la seva alta professionalitat basada en una actuació pro activa, eficient i enfocada a l’excel•lència, la qualitat i la voluntat de servei.
• El Respecte per les Persones i l’Entorn: DRAGASA assumeix el compromís d’actuar a tota hora d’acord amb Pacte Mundial de Nacions Unides, l’objectiu del qual és l’adopció de principis universals en els àmbits dels drets humans i laborals i de la protecció del medi ambient.
Durant els primers mesos de funcionament dels procediments de control, implantats com a conseqüència de l’aprovació del Codi de Conducta el 2008, no s’han recollit incidències de caràcter greu en la Gerència, òrgan en què recau el seguiment d’aquesta norma.