GERENT

Augusto de Avilés Vidiella (Enginyer de Camins, Canals i Ports)

ADMINISTRACIÓ

Mª Lluïsa de Mato (Responsable de Comptabilitat)

Leyre Urbiola

OBRES

Mª Angels Vinent (Graduada Superior en Gestió en la Edificació, i Enginyera Tècnica d’Obres Públiques)

Jordi Puig (Tècnic d’Obres)

Jorge del Campo (Tècnic d’Obres)